Kolmelle uusiutuvan energian suurelle demolaitoshankkeelle yhteensä 13,4 miljoonaa euroa investointitukea

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi 20.12.2019 kolmelle uusiutuvan energian suurelle demonstraatiohankkeelle investointitukea yhteensä 13 419 193 euroa. Tukea saavat Helen Oy kaasutus-biojalostamolaitoksen rakentamiseen Helsinkiin, Lounavoima Oy Salon kaukolämpöverkon energiavarastoon ja Adven Oy biokaasulaitoksen rakentamiseen Hankoon.

TEM avasi helmikuussa energiateknologian suurten demonstraatiohankkeiden investointitukien haun. Tuki on tarkoitettu yli viiden miljoonan euron hankkeille, jotka tarjoavat tulevaisuuden energiaratkaisuja vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on myös edistää uuteen energiateknologiaan perustuvia kansallisesti ja kansainvälisesti monistettavia ratkaisuja. Tukihakemuksia saatiin määräaikaan mennessä 15 hankkeesta.

Helen Oy:lle myönnettiin investointitukea 7 906 500 euroa 5 MW kaasutus-biojalostamolaitoksen rakentamiseksi Helsinkiin. Termiseen happikaasutukseen perustuva kaasutuslaitos tuottaisi synteettistä biometaania liikenteen polttoaineeksi ja lisäksi kaukolämpöä.

Lounavoima Oy:lle investointitukea myönnettiin 2 984 303 euroa Salon kaukolämpöverkon energiavaraston rakentamiseen. Hankkeessa toteutettaisiin kuusi 2–3 km syvää lämpökaivoa. Ne toimisivat kausiluontoisina älykkäinä lämpövarastoina niin, että lämpö varastoituu veden sijasta syvälle kallioon.

Adven Oy:lle myönnettiin 2 528 390 euroa investointitukea biokaasulaitoksen rakentamiseen Hankoon. Hankkeessa rakennettaisiin Suomen ensimmäinen suuren mittakaavan biokaasulaitos, jossa pääkomponenttina käytetään entsyymiteollisuuden typpirikasta lietettä.

Suurten demonstraatiolaitosten investointituen myöntäminen perustuu kokonaisharkintaan ja hankkeiden väliseen vertailuun, jossa arvioidaan erityisesti hankkeeseen sisältyvän teknologian uutuusarvoa. Arvioinnissa otetaan huomioon myös hankkeen toteutettavuus, tuotettava energiamäärä, kustannustehokkuus ja muut vaikutukset. Tämän vuoden energiatukivaltuudesta tarkoitukseen varattiin 40 miljoonaa euroa. Jakamatta jäänyttä tukea voidaan käyttää vuonna 2020. Tukihakemukset, joille ei nyt tehty päätöstä, ratkaistaan ensi vuonna.

Vuoden 2020 suurten demohakkeiden investointitukien haku avattu

Samalla TEM ilmoittaa, että vuodelle 2020 varattua suurten demonstraatiohankkeiden tukea voi hakea maaliskuun loppuun asti. Tuki on tarkoitettu investointikustannuksiltaan yli viiden miljoonan euron hankkeille. Hakemukset toimitetaan Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta liittämällä hakemukseen tähän hakuun tarkoitettu suurten demohankkeiden hakulomake. Tarkemmat tiedot energiatuesta ja hakulomake asiointipalvelussa: businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/pk-ja-midcap-yritys/energiatuki/

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kolmelle-uusiutuvan-energian-suurelle-demolaitoshankkeelle-yhteensa-13-4-miljoonaa-euroa-investointitukea