Työryhmältä ehdotukset biokaasun kannattavuuden kohentamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö 28.1.2020 / Biokaasualan kehityksen merkittävimmät haasteet liittyvät toiminnan heikkoon kannattavuuteen.

Kannattavuutta voitaisiin parantaa investointikustannuksia alentamalla, lopputuotteista saatavaa myyntihintaa parantamalla sekä tehostamalla maataloudesta saatavien raaka-aineiden hankintaa. Korkeat investointikustannukset ovat hidaste etenkin pienille laitoksille.

Muun muassa nämä johtopäätökset sisältyvät kansallista biokaasuohjelmaa valmistelleen työryhmän loppuraporttiin, joka luovutettiin 28.1.2020 elinkeinoministeri Mika Lintilälle. TEM:n asettama työryhmä etsi keinoja, joilla lisätä fossiilisia polttoaineita korvaavan biokaasun tuotantoa ja käyttöä Suomessa.

Työryhmän raportissa kuvataan biokaasualan nykytilaa ja siihen liittyvät ohjauskeinot. Työryhmä ehdottaa joukon toimenpiteitä alan tunnistettujen esteiden ja hidasteiden ratkaisemiseksi. Raporttiin sisältyy myös Biokaasuohjelman toimeenpanosuunnitelma.

”Biokaasun tuotanto ja käyttö edistävät monia myönteisiä asioita: maatalouden ravinnekierto tehostuu ja liikenteen päästöt vähenevät. Näiden hyötyjen saaminen edellyttää kuitenkin alan toimintaedellytysten kehittämistä tukien, sääntelyn ja neuvonnan avulla” kiitteli työryhmää kattavista toimenpide-ehdotuksista elinkeinoministeri Mika Lintilä vastaanottaessaan raportin.

LUE LISÄÄ > https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhmalta-ehdotukset-biokaasun-kannattavuuden-kohentamiseksi