Historia och de viktigaste resultaten

Merinova föddes år 1989 med utgångspunkt i de förändringar som hade skett i ägoförhållandena inom industrin i Vasa. En annan orsak var de stora företagens förändrade verksamhet, som hade fött ett nätverk av underleverantörer.

Den första personen som tog upp behovet av ett teknologicenter var Esa Pekkola år 1987. Pekkola fungerade på den tiden som produktionsdirektör på Strömberg Oy:s (senare ABB Oy) fabriker. Merinova grundades av Vasa stad och Vasa universitet år 1989, men industrin och affärslivet i regionen var starkt med som ägare från början. I motsats till andra teknologicenter och regionala utvecklingsbolag i Finland har Merinova ända från början till största delen ägts av industrin och företagen.

Sundom Smart Grid

ABB, Vasa Elektriska-koncernen, Anvia och Vasa universitet testar i ett pilotprojekt den nyaste smarta teknologin för elnät i Sundom by. Merinova fungerar som ledare och huvudansökare för projektet och, som finansieras inom ramen för INKA-programmet.

Projektet är unikt också globalt sett och har som mål att förbättra leveranssäkerheten i eldistributionen och skapa förutsättningar för att hushållen på området kan använda vind- och solkraft.

I Sundom finns ett heltäckande optiskt fibernät som gör det möjligt att flytta uppmätt information i digital form i realtid. Informationen samlas i ett servicecenter, där alla aktörer inom projektet kan utnyttja den. Tack vare det kan Vasa universitet på ett unikt sätt forska i effekterna av jordkablar och elnätsautomation i en verklig miljö. Målet är att kunderna ska få sin el så förmånligt och pålitligt som möjligt.

EnergyLab (nuvarande VEBIC)

När EnergyLab (numera VEBIC) blir färdigt kommer det att erbjuda unika möjligheter i ett europeiskt perspektiv för högskolor och företag att forska i helhetsenergisystem. Målet är att laboratoriet ska stärka det finländska energiklustrets ställning globalt sett och öka forskningssamarbetet.

Laboratoriebyggnaden blev klar i juni 2016 och infrastrukturen för forskning väntas bli klar i slutet av år 2016. I ett senare skede kommer laboratoriehelheten att kompletteras med enheter som forskar i bioenergi, geoenergi och förnyelsebar energi, intelligenta elnät och elöverföring, samt kommunikation mellan apparater. De laboratorier som planeras representerar teknologiområden där finländska energiföretag redan idag har en stark ställning.

”VEBIC stärker forskningskunnandet och resurserna inom Vasa universitet, men samtidigt är enheten också ett lyft för hela det finländska energikunnandet. Målet är att man inom Finland inte börjar ska börja bygga projekt eller strukturer som konkurrerar med varandra. Förhoppningsvis lockar det nya laboratoriet och dess spetsutrustning också utländska instanser”, säger Anna-Kaisa Valkama på Merinova.

Betydande projekt inom INKA-programmet

Det föll sig naturligt att Vasa valdes till dragare för Hållbara energilösningar-temat inom INKA-programmet (Innovativa städer), eftersom Nordens största energikluster finns i regionen. Merinova står för det praktiska utförandet av Energi-INKA, som Vasa ansvarar för.

INKA-programmet fortsätter till slutet av år 2017.

Inom ramen för INKA har Vasa startat många stora projekt, varav de viktigaste plattformerna för utveckling och forskning är Energylab, Sundom Smart Grid och Wasa Station.

Tekes har beviljat finansiering inom INKA för projektet Wasa Station, för att utreda innovativa energilösningar och ett energibolag, som ska ansvara för hela kvarteret.

I projektet söker man efter helhetsenergilösningar för det nya kvarteret. Lösningarna ska vara både innovativa och förmånliga för användarna. Dessutom planeras en verksamhetsmodell för det bolag som ska administrera energisystemet. Projektet är intressant också ur ett internationellt perspektiv, och när Wasa Station står färdigt kommer det att fungera som ett skyltfönster för kunnandet inom finländska energiteknologiföretag.

Via INKA har aktörer i Vasaregionen tilldelats flera miljoner. Den sammanlagda budgeten för projekten är ca 9 M€, varav Tekes stöd uppgår till drygt 5,5 M€.

Technobothnia

I takt med att industrin i Vasa internationaliserades och exporten ökade började man inse betydelsen av högre teknisk utbildning. Utbildningen är en förutsättning för att personalen inom företagen ska klara sig i den internationella konkurrensen med länder som Schweiz, Tyskland och USA, som har en stark kultur av utbildning på doktorsnivå. På 1990-talet började man småningom planera en teknisk fakultet vid Vasa universitet. Under den första OSKE-perioden föreslog en arbetsgrupp ledd av Esa Pekkola att Vasa skulle få ett modernt tekniskt laboratorium.

Den tekniska utbildningen behövde förstås moderna laboratorieutrymmen. Vasa universitet hade etablerat sig i den gamla fabriksfastigheten som tidigare använts av Vasa bomullsfabrik, och också den svenska och den finska yrkeshögskolan fanns på Brändö. Därför föddes idén att förena alla de tre utbildningsinstitutionernas laboratorier. När regionens industri dessutom beslöt att understöda arrangemanget med en donationsprofessur och laboratorieutrustning, kunde man med stadens starka stöd bygga det moderna laboratoriet Technobotnia. Laboratoriet betjänar också den tekniska fakulteten vid Vasa universitet, som grundades 2004.

Kompetenscentrumprogrammet 1995 -2014

Från det att Merinova grundades till mitten av 1990-talet koncentrerade man sig främst på att ge råd, utbildning och stöd åt underleverantörsindustrin. När Arbets- och näringsministeriet i mitten av 1990-talet drog igång ett  kompetenscentraprogram  gick Merinova med i verksamheten, eftersom innehållet i programmet passade så bra ihop med Vasas energiprofil. Under de första åren av OSKE-verksamheten tog Merinova initiativ till och ledde tre program – Enertekno, Ekoenergia och Innovation Management. De olika projekten inordnades under de här programmen.

Under slutet av OSKE-verksamheten 2007 -2014 fungerade Merinova som nationell koordinator av det nationella energiklustret , inom ramen för ministeriets direkta finansiering.

DEMVE

Tilläggsinformation kommer snart

DENSY

Tilläggsinformation kommer snart

Vaasa Parks

Tilläggsinformation kommer snart