OFFwind

Det 3-åriga OFFwind projektet startade i november 2022 och avslutas i oktober 2025. OFFwind projektet finansieras av Interreg Aurora programmet, Lapplands förbund, Yrkeshögskolan Novia, Luleå tekniska universitet, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Oy Merinova Ab.

Målet med projektet är att medverka till att snabba upp utbyggnaden av havsvindkraft i Auroraprogrammets område genom att övervinna de arktiska utmaningarna https://www.interregaurora.eu/about-us/.

Speciellt offshore-områdena i Bottniska viken och i Norska Havet utanför Nordnorges kust har stor potential för vindkraft till havs, men det finns utmaningar i form av is och andra arktiska förhållanden som måste lösas före potentialen kan utnyttjas. OFFwind stävar till att bidra till att övervinna dessa utmaningar. Inom projektet utvecklas och sprids metoder och modeller för att minska inverkan av de stränga väderförhållandena i området.

Projektet främjar den gröna omställningen inom programområdet genom tillämpad forskning, ny kunskap för etablerandet av havsvindkraft, samt genom att skapa nya gränsöverskridande kunskapsnätverk. Projektet tillhandahåller lösningar till de begränsande arktiska utmaningarna genom fallstudier och utvecklandet av metoder och modeller för att minska effekten dessa utmaningar; avisningsmetoder, mekaniska modeller för växelverkan av is strukturer, dimensioneringskriterier, uppskattning av belastningen från vind och vågor, bottenförhållanden samt tillgänglighet till parker och användning av koldioxidneutrala byggnadsmaterial.

Målgrupperna för projektet omfattar både den offentliga och privata sektorn. Vi vill tillhandahålla värdefull kunskap om hur arktiska förhållanden inverkar på havsvinkraftparker både till planeringsmyndigheter och privata företag.

 

Dina kontakter