Vasa stad övergår till användning av grön el

Vasa stad övergår 1.4.2018 till att skaffa el från förnybara energikällor, s.k. grön el. Anskaffningen görs för användning i stadens fastigheter, gatubelysningen samt vid vattenreningen och i funktioner i anslutning till avloppsvattenhantering.

 Övergången till grön el minskar koldioxidutsläppen med ca 12 000 ton per år. ”Av alla de åtgärder som staden har förbundit sig till är det här den mest betydande enskilda åtgärden för minskning av utsläppen”, berättar utvecklingschef Maija Alasalmi.

el från förnybara energikällor avses el producerad genom vindenergi, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi, havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt från biogas.

LÄS MERA: https://www.vaasa.fi/sv/uutinen/vasa-stad-overgar-till-anvandning-av-gron-el