Cluster Management Excellence gold

Finland fick guld i klusterledning – Vasas energikluster får landets första Gold Label-certifikat

Klustret EnergyVaasa har beviljats ett ECEI Gold Label-certifikat av högsta nivå, som visar på förstklassigt och välutvecklat klusterledarskap. I Europa finns ca 1000 kluster, dvs. geografiska koncentrationer som bildats kring aktörer inom samma bransch. Vasaklustrets Gold Label-certifikat är det första av sitt slag i Finland, samt det fjärde i Norden och sjätte i Europa inom energibranschen.

ECEI-certifikaten beviljas av The European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), som är ett obundet råd som verkar under EU och har rätt att auditera klusterverksamhet på EU-nivå. Det finns tre nivåer av certifikaten: brons, silver och guld, och de fungerar som internationella standarder för klusterledarskap. Allt oftare förutsätts kluster inneha en viss certifikatnivå för att erhålla EU-finansiering.

Resultatet av flera års arbete

För EnergyVaasa är guldcertifikatet ett resultat av långvarigt strategiskt samarbete. Vasas energikluster hade redan innan ett bronscertifikat, men guldauditeringen har varit under arbete under det senaste året. Under två auditeringsdagar bekantade sig ESCA:s representanter med EnergyVaasa för att kunna garantera att klustret leds systematiskt och att dess verksamhet, strategi och marknadsföring kontinuerligt utvecklas. Det beviljade guldcertifikatet är i kraft i två år.

”Merinova startade EnergyVaasas officiella verksamhet tillsammans med ABB och Vasa stad år 2001, men vi har under de senaste 33 åren fungerat som klustrets viktiga och neutrala bakgrundsaktör. Det långvariga arbete som redan länge gjorts inom EnergyVaasa har nu fastslagits på EU-nivå. Detta är inte bara av lokal eller nationell betydelse, utan certifieringen är relevant också internationellt”, konstaterar Mika Konu, Managing Director för teknologicentret Merinova.

”Vi är glada för att EnergyVaasa beviljats detta guldcertifikat. Det berättar om det kvalitativa och goda arbetet som ekosystemets aktörer och bl.a. Merinova gör – ett arbete som allmänheten och våra samarbetspartners nu får veta mera om och utnyttja”, gratulerar verkställande direktör Ulla Mäki-Lohiluoma på Vasa Facilita och Vaasa Parks, som hjälper EnergyVaasas företag med verksamhetslokaler och etableringsfrågor och som hör till det team som utvecklar klustret.

Företagen är kärnan i klustrets verksamhet

Branschklustrens viktigaste uppgift är att producera mervärde för sina företag. Det är också detta mervärde som Gold Label-bedömningne utvärderar utgående från 31 kvalitetskriterier.

”Kvalitativt klusterledarskap är som en cykel, där företagen har en central roll. Auditörerna granskar ifall företagen varit med och skapat verksamhetsstrategin och ifall strategin baserar sig på deras behov. De utvärderar också hur strategin syns i klustrets verksamhet och ifall verksamhetsplanen grundar sig på strategin. Då planen verkställts evalueras den och man frågar företagen ifall åtgärderna motsvarar företagens behov. På basis av detta skapar man åter en ny verksamhetsstrategi”, beskriver Johan Wasberg, Senior Expert på Merinova.

En kvalitetsstämpel som lockar internationellt och möjliggör finansiering

Guldcertifikatet berättar tydligt att klustret i fråga är en föregångare inom sin bransch. Certifikatet ger klustret även andra fördelar. Till exempel i Danmark kräver man att klustren innehar guldnivå för att de ska beviljas internationella och regionala stöd. För EnergyVaasas del möjliggör detta trumfkort nya utvecklingsmöjligheter och samarbeten:

”Gold Label-certifikatet är en kvalitetsstämpel, som berättar att EnergyVaasa-klustrets samarbete görs på EU-nivå. Toppklassificeringen gör oss till en internationellt lockande samarbetspartner och den är viktig för utvecklandet av vårt samarbetsnätverk. Den underlättar också erhållandet av EU-finansiering både för klusterföretagens investeringsprojekt och för regionutvecklingen”, glädjer sig verkställande direktör Stefan Råback från Vasaregionens Utveckling. Vasaregionens Utveckling ansvarar bland annat för EnergyVaasas marknadsföring.

Till EnergyVaasas centrala aktörer hör även andelslaget Viexpo, som främjar Österbottnisk export. ECEI Gold Label skapar nya möjligheter också i Viexpos arbete:

”Det är fint att klustren ses som ett bra verktyg för att utveckla företag. Klustersamarbete och -utveckling också är viktigt i vårt arbete. Det är superbra att ett kluster i vår region fått en sådan här utmärkelse. Det lyfter fram det fina arbete som görs i Vasaregionen – få har en Gold Label”, konstaterar Kristian Schrey, verkställande direktör på Viexpo.

 

 

 

 

Mer information om EnergyVaasas nya ECEI Gold Label -certifikat ger:

Mika Konu,
Verkställande direktör
Merinova
mika.konu@merinova.fi
+358 400 730 747

EnergyVaasa är Nordens största kluster inom energiteknologi. I detta världsledande kluster utvecklas högteknologiska lösningar inom smart energi, hållbar energi, sjöfart, flexibel energiutveckling och digitalisering. Klustret består av 160 företag, som tillsammans med lokala högskolor och kommuner arbetar med forskning, produktutveckling, innovation och utbildning. Den totala årliga omsättningen för EnergyVaasas företag är 5 miljarder euro, varav 80 procent är export. I klustrets företag arbetar totalt 12 000 anställda.

EnergyVaasa

Merinova är energiklustrets viktiga och neutrala bakgrundsaktör, vars mission är att göra energiklustret i Vasaregionen ännu mera framgångsrikt. Teknologicentrets spetskompetens är energiteknologi och dess expertis är att utveckla företagens verksamhet och deras verksamhetsförutsättningar. Merinova genomför olika projekt, program och tjänster både regionalt, nationellt och globalt. Merinova

Merinova